बाइबलिय ईश्वरशास्त्रमा येशू ख्रीष्टलाई कसरी बुद्धिको मुर्त रुपमा चित्रण गरिएको छ ?

 ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ, बाइबलिय ईश्वरशास्त्रमा येशू ख्रीष्टलाई कसरी बुद्धिको मुर्त रुपमा चित्रण गरिएको छ ?
Post a Comment

Previous Post Next Post