Ps. Suraj Kasula Quotes

Ps. Suraj Kasula Quotes

1.   क्रूस अतुलनिय प्रकाश हो, जसमा महान अगमवक्ता ख्रीष्टले परमेश्वरको अनन्त योजना, बुद्धि र मुक्तिको ज्ञान उत्कृष्ट रुपमा प्रकट गर्नुभयो । ख्रीष्ट नै अगमवक्ता र अगमवाणीको पूर्णता र सम्पूर्णता हुनुहुन्छ । -पा.सुरज कासुला 2.  बाइबल अनुसार बचाउने विश्वास…

Load More
That is All